Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes autonòmiques

Nuclis Internacionals. ERA-Net EME (Electric Mobility Europe)
CONVOCANT Departament d'Empresa i Coneixement i ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

PROGRAMA ERA-Net EME (Electric Mobility Europe)

CONVOCATÒRIA Nuclis Internacionals. ERA-Net EME (Electric Mobility Europe)

DESCRIPCIÓ Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats de R+D amb component internacional i en el marc del programa ERA-net Electric Mobility Europe (projectes d’R+D en l’àmbit de la mobilitat elèctrica).

BENEFICIARIS Empreses o agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya i en col·laboració amb almenys una empresa dels països o regions participants al programa ERA-Electric Mobility Europe / International call 2017.

No poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els agents del sistema d'R+D+I que únicament podran participar en el projecte dins de la partida de col·laboracions externes i sempre que realitzin tasques necessàries pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà d'estar acreditada a la memòria.

TERMINI 25/7/2017
Nuclis Internacionals. Programes Europeus ERA-net MANUNET III
CONVOCANT Departament d'Empresa i Coneixement i ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

PROGRAMA ERA-net MANUNET III

CONVOCATÒRIA Nuclis Internacionals. Programes Europeus ERA-net MANUNET III

PRESSUPOST El pressupost mínim del projecte (part catalana) serà de 150.000 Euros.Han de ser projectes en els quals cap país/regió participi
en més del 70% de la despesa subvencionable del projecte en la fase de presentació de pre-propostes a la convocatòria
internacional i s’hagin considerat com a elegibles en les convocatòries internacionals ERA-Net del programa europeu ERA-Net
MANUNET III.

DESCRIPCIÓ Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats de R+D amb component internacional i en el marc del programa ERA-net MANUNET

BENEFICIARIS Empreses o agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya i en col·laboració amb almenys una empresa dels països o regions participants al programa ERA-Net MANUNET III / International call 2017.

No poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els agents del sistema d'R+D+I que únicament podran participar en el projecte dins de la partida de col·laboracions externes i sempre que realitzin tasques necessàries pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà d'estar acreditada a la memòria del mateix.

TERMINI 25/7/2017
TechnioSpring Plus
CONVOCANT ACCIÓ

PROGRAMA Technio spring +

CONVOCATÒRIA TechnioSpring Plus

DESCRIPCIÓ Programa d'incorporació de personal d'R+D experimentat a empreses amb seu a Catalunya i entitats TECNIO

Aquest programa ofereix ajuts econòmics del 100% per a la contractació de personal d'R+D especialitzat, de qualsevol nacionalitat, a empreses amb seu operativa a Catalunya i a entitats acreditades TECNIO. Els contractes tindran una durada de dos anys per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

El programa inclou dues modalitats:
 • Modalitat d'entrada: incorporació de personal d'R+D a una empresa amb seu operativa a Catalunya o a una entitat TECNIO, durant dos anys.

 • Modalitat de sortida + retorn: incorporació de personal d'R+D a centres tecnològics, universitats o departaments d'R+D d'empreses d'arreu del món durant el primer any, seguit d'una fase de retorn a una empresa amb seu operativa a Catalunya o a una entitat TECNIO durant el segon any.


DATA PUBLICACIÓ 13/07/2017

TERMINI 14/09/2017
Programa InnoCámaras de millora de la competitivitat de les PIMEs
CONVOCANT Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d'Espanya, juntament amb la Cambra de Comerç de Girona

PROGRAMA Programa InnoCámaras

CONVOCATÒRIA Programa InnoCámaras

DESCRIPCIÓInnoCámaras és un programa cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea que té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, mitjançant l’adopció d’una cultura a favor de la innovació permanent per aconseguir un creixement econòmic sostingut.

Amb aquesta finalitat, es posa a disposició de les Pimes la possibilitat de desenvolupar “Plans Individuals de suport a la innovació”, que consisteix en el desenvolupament d’un pla de sensibilització i suport tutoritzat que inclou dues fases:
 • Fase I Assessorament especialitzat a la PIME. Consisteix en la realització d’un diagnòstic assistit, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, identificant possibles actuacions de millora a través de la innovació per millorar la seva situació competitiva.

  El finançament per al desenvolupament d’aquests serveis és d’un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 50% per la Cambra de Comerç de Girona..

 • Fase II Pla de recolzament a la innovació. Un cop finalitzada la fase de diagnòstic es dona suport a l’empresa en la posada en pràctica de les recomanacions en matèria d’innovació identificades en la fase anterior i que resulten claus en la millora de la competitivitat.

  Aquesta segona fase estarà subvencionada fins a un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea d’un pressupost màxim de 7.000 euros a partir de proveïdors externs dels serveis requerits que hagi detectat el diagnòstic.


BENEFICIARIS Petites i mitjanes empreses

DATA PUBLICACIÓ 27/06/2017

TERMINI 22/09/2017 a les 14:00h.
Capitalcoop. Subvencions per a la capitalització de cooperatives i societats laborals.
CONVOCANT Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

PROGRAMA Capitalcoop

CONVOCATÒRIA Línia Capitalcoop Subvencions per a la capitalització de cooperatives i societats laborals.

DESCRIPCIÓ Aquesta subvenció té per objecte incentivar la capitalització d'empreses cooperatives i societats laborals.

BENEFICIARIS Podran sol·licitar les subvencions les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin fet una aportació de capital social a l'empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda.

Les cooperatives o societats laborals a les quals es facin les aportacions de capital social, han d'estar inscrites al Registre de cooperatives de Catalunya o al Registre administratiu de societats laborals de la Generalitat de Catalunya, i estar donades d'alta d'activitat.

DATA PUBLICACIÓ 26.06.2017

TERMINI 31/10/2017
Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l´Emprenedoria Corporativa
CONVOCANT IFEM

CONVOCATÒRIA Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l´Emprenedoria Corporativa

PRESSUPOST entre50.000€ i 200.000€ per projecte

DESCRIPCIÓ Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de
garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors
corporatius.

BENEFICIARIS Petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya, constituïdessegons alguna de les formes jurídiques següents: societat
de responsabilitat limitada, societat anònima i societat limitada nova empresa. Es considerarà com a petita empresa la que ocupa
menys de 50 treballadors i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d'euros.

TERMINI 27/12/2019
Préstecs amb garantia per al finançament d´empreses d´economia social
CONVOCANT
 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies

 • Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

 • Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • Institut Català de Finances (ICF)


PROGRAMA

CONVOCATÒRIA Préstecs amb garantia per al finançament d'empreses d'economia social

DESCRIPCIÓ Es tracta d'una línia de préstecs en col·laboració amb l'Institut Català de Finances (ICF), que compten amb la garantia del Departament per al finançament de les empreses d'economia social. Els préstecs es poden destinar a quatre finalitats diferents:
 • Finançament d'inversió en actius fixos d'immobilitzat material i immaterial.

 • Capitalització d'empreses.

 • Necessitats de circulant.

 • Compromisos de pagament per a contractes del sector públic.


BENEFICIARIS Podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les empreses de l’economia social amb seu social o activitat a Catalunya següents:
 • Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.

 • Les societats laborals.

 • Les federacions de les entitats de l’economia social

 • Les societats agràries de transformació.

 • Les empreses d’inserció, els centres especials de treball, i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.

 • Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques previstes a aquesta base.

 • Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


DATA PUBLICACIÓ 06/07/2017

TERMINI 31/12/2017.
Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d´inversió i desenvolupament industrial
CONVOCANT Departament d'Empresa i Coneixement i l'Institut Català de
Finances (ICF)

CONVOCATÒRIA Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial

PRESSUPOST L'import màxim de la línia de préstecs bonificats és de 200.000.000,00 d'euros per als anys 2017-2018, i
l'import de la bonificació és, com a màxim, del 2%.

DESCRIPCIÓ Amb l'objectiu de finançar projectes duts a terme per empreses amb capacitat d'arrossegament, per tal d'induir la creació d'ocupació i les inversions al llarg de tota la cadena de valor, i que tinguin un efecte significatiu sobre la reactivació de l'activitat industrial tant en l'àmbit sectorial com territorial.

DATA PUBLICACIÓ 23/06/2017

TERMINI 31/12/2018 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes